Paket Tur Sözleşmesi

İşbu sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında hazırlanmıştır.

 

Sözleşmede yer almayan hususlarla ilgili Yasa ve Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Sözleşme düzenlenmeden önce tüketiciye ön bilgilendirme broşürü verilmiş ve bu broşür tüketici tarafından okunduktan sonra işbu sözleşme düzenlenmiş ve imzalanmıştır.  İşbu sözleşme ile tüketicinin Yolcu Elmas Tour’dan satın aldığı, içeriği, satış fiyatı belirtilen ve broşürde bilgileri yer alan hizmetin, satışı ve ifası ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

1–TARAFLAR

1.1 –PAKET TUR DÜZENLEYİCİSİ

Şirket Ünvanı            : Yolcu Elmas Tour Ltd. Şti

(Bundan sonra Yolcu Elmas Tour olarak anılacaktır.)

 

Adresi                        : Kemerkaya, Şatıroğlu Sk. NO:1/A Ortahisar/Trabzon

İletişim bilgileri         :+09(0462) 888 65 55

[email protected]  – www.yolcutour.com

 

1.2 –TÜKETİCİ/KATILIMCI:

 

Adı – Soyadı              :………………………………………………………….

 

T.C. Kimlik No         :………………………………………………………….

 

Tel                              :………………………………………………………….

 

E-Mail                        :…………………………………………………………

 

Adres                         :…………………………………………………………

 

(Tüketici /katılımcı bölümündeki tüm bilgileri yazıldığı şekilde doğruluğunu kabül ve beyan ederim. Ayrıca sözleşmede bundan sonra Tüketici/Katılımcı olarak anılacaktır.)

 

2- KONU:

İşbu sözleşmenin konusu, Tüketici/Katılımcının; Yolcu Elmas Tour’dan satın aldığı paket tur hizmeti kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi hakkındadır.

 

2.1 –İş bu sözleşme, hükümleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği düzenlemeleri doğrultusunda, ticari ve mesleki olmayan amaçla hareket eden gerçek ve tüzel kişi tüketici ve adına veya lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen katılımcı bakımından geçerlidir.

 

2.2 –Paket Tur’un içeriğine dair tüm bilgiler  (yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri,  kullanılan

ulaşım araçları, yolculuk hareket ve dönüş saat tarih ve yerleri,  konaklama türü ve nitelikleri, yemek

planı, güzergâh, paket tura uygun vize, pasaport, yaş ve sağlık bilgileri, turun düzenlenmesi için asgari

katılımcı sayısı ve iptal bildirimi için son tarih, turun fiyatı)  sözleşme ile birlikte teslim edilen Ek.2’de “Ayrıntılı Gezi Programı’nda yer almaktadır.  Ek.1’de yer alan “Tura Katılım Formu” Tüketici/Katılımcı tarafından eksiksiz ve doğru olarak doldurulur. Tüketici/Katılımcı bu sözleşmede belirtilen tüm katılımcılar adına taraf olduğunu ve onları da temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında verilen “Ayrıntılı Gezi Programı” içeriklerinden tüm katılımcılara bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu kabul etmektedir. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Tüketici/Katılımcılar bundan sorumludur. Bu doğrultuda Tüketici/Katılımcı’ya verilen “Ayrıntılı Gezi Programı” tüm katılımcılara verilmiş sayılır.

 

Tüketici/Katılımcı Ek.2’de yer alan “Ayrıntılı Gezi Programı’nın ve Ek.1’de yer alan “Tura Katılım Formunun” Paket tur sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 5. Maddesi uyarınca “Ön Bilgilendirme Broşürü” işlevlerini yerine getirdiğini ve bu bilgilerin işbu sözleşmenin öncesinde kendisi ile paylaşılmış olduğunu ve aynı zamanda işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olduğunu kabul ve beyan eder.

 

2.3 –Yolcu Elmas Tour işbu sözleşme ile seyahate katılacak olan tüm Tüketici/Katılımcılara 1618 Sayılı yasa gereği Zorunlu Seyahat Sigortalarını yapmakla yükümlüdür. İşbu sigorta poliçe üzerindeki tarih ve saat ile başlar; turun tamamlanma tarih ve saati ile sona erer.

 

2.4 – Tüketici/Katılımcı, kendisinin ve adlarına hareket ettiği diğer katılımcıların bilgilerinin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden  (ör. Havayolu cezası,  vize sorunu,  seyahat ile ilgili yapılması gereken bilgilendirmelerin ulaşmaması,  tura katılamamaları vb.) Yolcu Elmas Tour sorumlu değildir.

 

2.5 – Tüketici/Katılımcı işbu sözleşmede belirtilen irtibat bilgilerinden kendisine ve tüm katılımcılara ulaşılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

 

3–GENEL HÜKÜMLER:

 

3.1 –Ödemeler ve Rezervasyon Koşulları:

 

Tur bedelinin  %30’u kayıt anında kalan bakiyenin gezinin başlamasına 60 gün kala ödenmesi gerekmektedir. Farklı ödeme koşulları olan turlar için ikinci ödeme ve bakiye ödemesi ya da kredi kartlı ödeme koşulları, ödeme tarihleri ve varsa özel cezalar her gezi için ayrı ayrı belirtilir. Tüketici/Katılımcının sözleşmenin iptalini talep etmesi halinde işbu sözleşmede yer alan iptal koşulları geçerli olacaktır.

 

Yurt dışı paket turlarda tur fiyatları satış bedeli döviz cinsinden belirlenmekle birlikte kur olarak sözleşmenin düzenlendiği ve ödemenin yapıldığı günkü merkez bankası kuru esas alınarak belirlenir.

 

3.2 – Fiyat değişiklikleri:

Yolcu Elmas Tour herhangi bir nedenle satılan turun fiyatını değiştiremez. Ancak sözleşmede yer alan fiyat; fiyat değişikliğinin gerekçesinin ve nasıl hesaplanacağının sözleşmede öngörülen hareket tarihinden en az (20) yirmi gün öncesinde Tüketici/Katılımcı ‘ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşuluyla sözleşme bedelinin yüzde beşini geçmeyecek şekilde;  Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağandışı değişikliklerden kaynaklanması,  tüm paket turlarda fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağandışı değişikliklerden kaynaklanması,  fiyat değişikliğinin liman,  havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi,  resim,  harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen olağandışı değişikliklerden kaynaklanması hallerinde değiştirilebilir.

 

3.3 –Sözleşmenin esaslı unsurlarında değişiklik:

 

Yolcu Elmas Tour paket turun başlamasından önce, Tüketici/Katılımcıdan kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan esaslı değişiklikleri ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini Tüketici/Katılımcı ‘ya derhal bildirir. Sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde Tüketici/Katılımcı, bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşuluyla;  Paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma veya fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma veya herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme seçimlik haklarından birini kullanabilir.

 

Tüketici/Katılımcının bu madde kapsamında ki sözleşmeden dönme seçimlik hakkını kullanması halinde; Yolcu Elmas Tour sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren tüketici/katılımcının ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç on dört gün içerisinde iade eder. Erken kayıt kampanyaları yapma, erken kayıt yaptıranlara indirimli fiyat sunma hakkı Yolcu Elmas Tour’a aittir.

 

3.4 –Paket turun iptali:

Yolcu Elmas Tour; Tüketici/Katılımcıdan kaynaklanmayan bir sebepten dolayı paket turun başlamasından önce turu iptal etmesi halinde Tüketici/Katılımcı, bu sözleşmenin 3.3. maddesinde belirtilen seçimlik haklarından birini kullanabilir.

 

Tüketici/Katılımcı tarafından paket turun başlamasından önce turu iptal etmek istemeleri halinde; Yolcu Elmas Tour aşağıda belirtilen kesinti oranlarının yanında, ayrıca Tüketici/Katılımcı adına yapmış olduğu ve iadesi mümkün olmayan masrafları düşülmesinden sonra geriye kalan ücretin;

 

  • Şayet turun başlamasına 0-29 gün kalmışsa almış olduğu ücretin %100’nü keser ;
  • Şayet turun başlamasına 30-44 gün kalmışsa almış olduğun ücretin %50’sini kese;
  • Şayet turun başlamasına 45-59 gün kalmışsa almış olduğu ücretin %25’ni keser,
  • Şayet turun başlamasına 60 gün ve daha fazla bir süre varsa ; alınmış olan uçak – tren, gemi biletlerinde ve konaklamada ilgili firmaların iptal ve değişiklik kuralları aynen uygulanır. Yine iptallerden dolayı  alınmış olan uçak – tren, gemi biletlerinde ve konaklamada ilgili firmaların uyguladıkları ceza Tüketici / Katılımcıya yansıtılır.

 

Tüketici/Katılımcı tarafından Paket tur iptalinde; paket tur düzenleyicisine veya aracısınına, sözleşmeden dönme bildiriminin ulaştığı tarihten itibaren Tüketici/Katılımcı ödemiş olduğu bedeli yukarıdaki şartlara uygun şekilde kesinti yapmak kaydıyla en geç on dört gün içerisinde Tüketici / Katılımcıya iade eder.

 

3.5 –Sözleşmenin eksik ifası:

 

Tüketici/Katılımcı, sözleşmenin ifası sürecinde (işbu sözleşmenin 2.2 maddesinde yer alan bilgilendirme yükümlülüğü çerçevesinde) ortaya çıkan her türlü eksikliği Yolcu Elmas Tour’a derhal bildirmek zorundadır.  Bu eksiklik giderilmediği takdirde Tüketici/Katılımcının sözleşme bedelinden indirim talep etme hakkı vardır. Yolcu Elmas Tour ‘un paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde, Yolcu Elmas Tour paket turun  devam etmesi için Tüketici/Katılımcı‘ya ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler  sunar veya Tüketici/Katılımcı‘ya teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder.

Tüketici/Katılımcı alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Sözleşmeden dönülmesi durumunda Yolcu Elmas Tour ‘un ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren Tüketici/Katılımcı ‘ya en geç on dört gün içinde iade edilir. Ancak Yolcu Elmas Tour o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için; Tüketici/Katılımcıdan hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir. Sözleşmeden dönülmesi durumunda, Yolcu Elmas Tour veya aracısı Tüketici/Katılımcının paket tura başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri karşılamakla yükümlüdür.

 

 

3.6 – Mücbir Sebepler ve Diğer değişiklikler:

 

Doğal Afetler ( deprem, sel, yangın, heyelan vb. ) olağanüstü haller (sıkıyönetim, sokağa çıkma yasağı ilanları, genel grev, terör, otel, havaalanı baskınları, uçak ele geçirmeler, savaş, kargaşa vb.), halk hareketleri (grev, miting, yürüyüş, yol kapanması vb.), devletlerarası gerginlik, diplomatik kısıtlamalar, sağlık sorunları (salgın hastalık, karantina, dünya genelinde bir hastalık vb…), hava muhalefeti (kar yağışı, tipi, sis, fırtına, yıldırım düşmesi vb.) gümrük rejimi değişiklikleri veya ulaşım sektöründeki genel kısıtlamalar ile havayolu, tren, deniz veya karayolu ulaşım firmalarından herhangi birinin iflası veya tasfiyesi gibi özel kısıtlamalar ve bunlar dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi diğer bir sebepten doğrudan veya dolaylı olarak, Yolcu Elmas Tour’un kusuru bulunmayan veya öngörülemeyecek her türlü olumsuzluğun yaratacağı sonuçlardan doğan hiçbir zarar veya ziyandan Yolcu Elmas Tour sorumlu olmayacağı gibi, Yolcu Elmas Tour bu sebeplerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerinin ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz ve Yolcu Elmas Tour’a maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez.

 

Yolcu Elmas Tour ile ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi, helikopter, balon, 4×4 jel vb.) arasında yapılan anlaşmaların aksine bu araçların gecikmelerinden, arızalanmalarında, kaza yapmalarından, sürücülerin şahsi kusurlarından oluşabilecek olumsuzluğun sonuçlarından Yolcu Elmas Tour sorumlu tutulamaz ve Yolcu Elmas Tour’a maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. Uçak saatlerinden meydana gelebilecek herhangi bir değişiklikten, uçuş seferinin iptalinden, teknik aksaklıklardan dolayı meydana gelebilecek rötar ve gecikmelerden, havayolu şirketlerinin yapacağı değişikliklerden kesinlikle Yolcu Elmas Tour sorumlu olmayıp, muhatap, ilgili ulaşım araçları sahipleridir.

 

Yolcu Elmas Tour havayolu ile Tüketici/Katılımcı arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 Lahey Protokolüne tabidir.  Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyit edilmesi gerekmektedir.

 

Yolcu Elmas Tour sözleşmenin ifası süresinde; sözleşmeye aykırılığın Tüketici/Katılımcının kusurundan kaynaklanması, sözleşmenin ifası sürecine dâhil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması, mücbir sebebin bulunması, Yolcu Elmas Tour’un, aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi, paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından (20) yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile katılımcıya bildirilmiş olması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz.  Bu durumda Yolcu Elmas Tour veya aracısı ile o yerdeki temsilcileri, Tüketici/Katılımcının zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

 

Yolcu Elmas Tour buraya ilave edilmemiş ve sair mevzuat uyarınca kendisine tanınan diğer “mücbir sebepler” haklarını saklı tutar.

 

3.7 – Sözleşme devri:

 

Tüketici/Katılımcı, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az 60 gün önce paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Ancak Devir işleminde satın alınmış olan uçak tren ve gemi biletlerinde ve konaklamada ilgili firmaların iptal ve değişiklik kuralları aynen uygulanır varsa cezalar yolcuya yansıtılır.

 

Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, Yolcu Elmas Tour veya aracısına karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilden sorumludur. Yurtdışı turlarda devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan katılımcıların vize bedelleri iade edilmez. Paket turu devir alan katılımcıların ise vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. Vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına karşın tur başlangıç tarihine kadar vize verilmemesi durumunda Yolcu Elmas Tour’un herhangi bir sorumluluğu yoktur. Tur bedelinin tamamını devreden ve/veya devralandan tahsil eder. Paket turlarda sözleşme devri uçak firmalarının veya otellerin değişiklik koşullarına göre yapılabilir.

 

3.8 –Sözleşmenin feshi/iptal koşulları:

 

Tüketici/Katılımcı, fesih talebini Yolcu Elmas Tour’a veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak en geç turun kalkış tarihine 60 gün kalaya kadar feshedebilir. Turun başlamasına 60 günden daha az süre kalması halinde Tüketici/Katılımcı’ya bu sözleşmenin 3.4 maddesinin 2. fıkrasında belirtilen koşullardaki kesinti uygulanır.

 

Paket tur başlamadan yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ve üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, Tüketici/Katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.

 

Yine bu kapsamda, daha önce satın alınmış olan uçak tren ve gemi biletlerinde ve konaklamada ilgili firmaların iptal ve değişiklik kuralları aynen uygulanır, Varsa cezalan yolcuya yansıtılır. Banka aracılığı ile yapılacak iadelerde, banka havale masrafı Tüketici/Katılımcı ‘ya ait olacaktır. Tüketici/Katılımcının bundan dolayı herhangi bir tazminat hakkı doğmaz. Bedel iadeleri, fesih bildiriminin Yolcu Elmas Tour’e veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde Tüketici/Katılımcı’ya yapılır.

 

Tüketici/Katılımcı veya Yolcu Elmas Tour, geziyi iptal koşulları süresine uygun olarak iptal ettiğinde; ödeme kredi kartı ile yapıldı ise kredi kartı ile banka yolu ile yapıldı ise banka yolu ile nakit ödendi ise nakit olarak iade edilir. Geri iade edilecek tutar Yolcu Elmas Tour’a ödenen para birimi cinsinden olacaktır. Zaman içinde dövizde oluşabilecek kur farklarından Yolcu Elmas Tour sorumlu tutulamaz.

 

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, iade Tüketici/Katılımcı’nın aynı kredi kartına yapılacaktır. Oluşabilecek zararlardan Yolcu Elmas Tour sorumlu tutulamaz. Kredi kartına yapılan iadelerde gecikmelerde Yolcu Elmas Tour sorumlu tutulamaz iade yapıldığına dair belgeyi Tüketici/Katılımcının bilgisine sunmakla Yolcu Elmas Tour’un sorumluluğu sona erer.

 

3.9 –Sorumsuzluk kaydı:

 

Sözleşme metninde veya müstakil herhangi bir belgede Tüketici/Katılımcının Yönetmelik’te yer alan haklarını kullanmaktan feragat ettiğine dair veya Yolcu Elmas Tour ya da aracısının yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerini sınırlayan veya ortadan kaldıran kayıtlar geçersizdir.

 

3.10 –İhtilafların Hal Mercii:

 

İşbu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili T.C.  Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Hakem Heyetleri yasa ile yetkilendirilmiş sair kuruluşlar yetkilidir. Katılımcılar şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde katılımcının mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilirler.

 

 

3.11- Münhasır Delil Sözleşmesi

 

Tüketici/Katılımcı ve Yolcu Elmas Tour arasında imzalanan iş bu sözleşmeden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda,  bu sözleşme ve ekinde yer alan belgeler  ile Yolcu Elmas Tour’un  bilgi işlem “Kayıt ve Çıktıları” ile diğer kayıt ve belgelerinin münhasıran yazılı delil olacağını, bunlara karşı her türlü itiraz ve def’i ya da dava halinde Yolcu Elmas Tour’un bilgi işlem “Kayıt ve Çıktılarına” karşı delil göstermeyeceğini, Yolcu Elmas Tour’un “Kayıt ve Çıktılarını” kabul edeceğini ve bunlara karşı delil gösterme hakkından feragat ettiğini peşinen kabul eder. ( Bu madde, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287.ci maddesinde belirtilen münhasır delil sözleşmesi niteliğinde olup, Yolcu Elmas Tour’un bu sözleşmede belirtilenler dışında başkaca delil kabul edilmez.

 

3.12- Tebligat, Tebligat Adresi Ve Tebligat Adresindeki Değişiklik Bildirimi

 

İş bu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatın yapılabilmesi için tarafların sözleşmede belirtilen adresleri yasal ikametgâhları olarak belirlenmiştir. Bu adreslere yapılmış tebligat taraflara yapılmış sayılacak ve TARAFLAR o yerlerde bulunmasalar bile tebligat iade edilmeyip Tebligat Kanunu’nun 21. maddesi uygulanacaktır. TARAFLAR adres değişikliklerini yazılı olarak diğer tarafa bildirmedikleri takdirde önceki adreslerine yapılacak tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

 

4–PAKET TURLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER

 

4.1 –Paket tur programlarında ücrete dâhil tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir.  Bunlar dışında kalan turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Bu turlar ancak yeterli katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, ekstra turların yapılmaması nedeniyle Yolcu Elmas Tour’dan hiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez.  Ekstra tura katılmak istemeyen Tüketici/Katılımcılar güzergâh üzerinde rehber tarafından uygun görülen yerlerde bekletilir. Ekstra tur dönüşü alınarak tura devam ederler. Tüketici/Katılımcılar bunu bilerek ve kabul ederek tura katılmıştır.

 

4.2 – Tüketici/Katılımcılar gezinin başlangıç noktasına gelişlerindeki ulaşım araçlarından (uçak, tren, gemi, otobüs veya özel araç), trafik sıkışıklığından doğabilecek gecikme veya benzeri bir nedenden konaklama ya da buluşma yerine geç kalma, turu kaçırma durumları kendi sorumluluğunda olup, bu konulardan Yolcu Elmas Tour’u sorumlu tutamaz, herhangi bir hak iddiasında veya tazminat talebinde bulunamaz. Tüketici/Katılımcıların, Yolcu Elmas Tour tarafından bildirilen saatte ilgili hareket noktasında (havaalanı, gar, liman, otogar veya buluşma noktası) hazır bulunmaması durumunda oluşabilecek gecikme veya yetişememe durumlarında bilet açığa alınamaz, gezi ücreti hiçbir şekilde iade edilemez.

 

Uçuşlarla ilgili son dakika rötarlar ve kapı değişiklikleri hava yolu tarafından hava alanında belirlendiğinden yolculara alandaki bilgi panoları ya da anonslar ile duyurulmaktadır. Bu gibi bilgilendirmeler anlık yapılmakta olup, Yolcu Elmas Tour’un daha öncesinde bilgisi olması mümkün olmadığından yolcunun alanda bu uyarılara karşı dikkatli olması ve takip etmesi kendi sorumluluğundadır.

 

4.3 – Ücretini ödediği halde yerine getirilmeyen bir hizmeti belgelemek dışında, Tüketici / Katılımcıların herhangi bir sebeple tur için tahsis edilen ulaşım aracından faydalanmak istememesi ve otelde konaklamak istememesi veya kişisel sorunları ya da mazeretlerinden dolayı tur güzergahından veya otelden ayrılmak istemesi durumunda para iadesi söz konusu olamaz.

 

4.4 – Tüketici/Katılımcı kendi sağlık problemlerinin (tansiyon, kalp, astım, yüksek irtifa sorunları ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yaratacağı sonuçlardan Yolcu Elmas Tour’u sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. Tüketici/Katılımcı; kayıt yaptıracağı turun kendi sağlık koşullarına uygunluğunu değerlendirmekten sorumludur.

 

4.5 – Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk Tüketici/Katılımcılara aittir. Bagajların ya da el çantalarının içinde bırakılacak fotoğraf makinesi, cep telefonu, bilgisayar, kıymetli evrak, ziynet eşyası, para kaybından Yolcu Elmas Tour sorumlu tutulamaz.

 

4.6 – Vize İle İlgili Bilgilendirme:

 

Yolcu Elmas Tour Tüketici/Katılımcıların pasaportlarını tetkik hakkı ve zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

Bu konuda Tüketici/Katılımcıların beyanı esas alınır. Yolcu Elmas Tour tarafından vize takip hizmeti almayan, vizesi olduğunu ve/veya yeşil pasaport sahibi olduğunu veya vize gerektirmeyen pasaportu olduğunu beyan eden, ya da vizesiz bir ülkeye tur satın alan katılımcıların pasaportlarının ilgili seyahatin vize-pasaport koşullarına uygunluğunu kontrol etmeleri münhasıran kendi sorumluluğundadır. Yolcu Elmas Tour’dan vize almayan, vizesini kendisi alacağını belirten, vizesiz bir ülkeye tur satın alan ya da vize gerektirmeyen nitelikte pasaportu olduğunu düşünen kişilerin vize ya da pasaport eksiklikleri vb. pasaportlarından ve vizelerinden kaynaklanan sair nedenlerle seyahate katılamamalarından Yolcu Elmas Tour sorumlu tutulamaz. Bu durumda ki Tüketici /Katılımcı’lar eğer yeşil pasaport sahibi ya da vizesiz bir ülkeye seyahat edecekler ise; pasaportlarının gezinin bitiş tarihinden itibaren en az 6 aylık geçerlilik süresinin bulunduğunun,  yeni düzenlemeye uygun çipli ve 10 yıldan eski olmadığının, yırtık, sökük vs. bir deformasyon bulunmadığının, vize geçerlilik tarihlerinin seyahat tarihlerini kapsadığının, vizelerinin oturum sürelerinin bitmemiş olduğunun,  giriş çıkış sayılarının adedinin  (tek giriş–çift giriş–çok giriş) ve vizelerini yanlış kullanmadıklarının kontrolünü kendileri sağlamalıdır.

 

Vizenin Yolcu Elmas Tour tarafından alınması talebi halinde evrakların teslimi:

 

Yolcu Elmas Tour ile yurtdışı turuna katılacak olan Tüketici/Katılımcıların, yurtdışına çıkış için gerekli vize takip işlemini Yolcu Elmas Tour’un üstlenmesini talep etmesi durumunda Yolcu Elmas Tour’un çalıştığı yetkili acente tarafından katılımcılara verilecek vize hizmetine ilişkin usul ve esaslar bu maddede düzenlenmiştir.

 

Vize başvurusu için gerekli olan evraklar ve vize masrafları ile vize hizmet bedeli, ilgili konsolosluğun bildirdiği şekilde eksiksiz olarak, tur hareket tarihinden en geç 30 gün önce Tüketici/Katılımcılar tarafından Yolcu Elmas Tour ve Yolcu Elmas Tour’un talebi doğrultusunda acenteye teslim edilmelidir.  Teslim edilen pasaportun gezinin bitiş tarihinden itibaren en az 6 aylık geçerlilik süresinin bulunması, 10 yıldan eski olmaması, yırtık, sökük vs. bir deformasyon bulunmaması gerekmektedir. Yabancı ülkelere giriş ve çıkışlar tamamen ilgili ülkenin inisiyatifindedir. İlgili ülke Konsoloslukları hiçbir neden olmasa dahi ülkelerine giriş için vize vermeyebilir. Bu nedenle Tüketici/Katılımcıların bu riski tolere etmeleri için sigorta yaptırmaları Yolcu Elmas Tour tarafından önerilmektedir. Bu konuda sözleşme imzası sırasında Tüketici/Katılımcılar bilgilendirilmiştir. Pasaportların geçerliliği ve pasaportlarda yer alan deformasyonlar (yırtık, sökük, vb.) kişinin kendi sorumluluğunda olup, Konsolosluk ya da ülke girişlerinde polis kontrolü sırasında çıkacak herhangi bir aksaklık ve engellemelerden Yolcu Elmas Tour sorumlu değildir.

 

Vize işlemlerinin takibinde tarafların sorumlulukları:

 

Tüketici/Katılımcı Konsolosluk talep ettiği takdirde şahsi başvuru yapmak üzere evraklarıyla beraber Konsolosluk tarafından verilen gün  ve randevu saatinde konsolosluğa bizzat müracaat edeceğini kabul ve beyan eder. Randevuya gitmeyen Tüketici/Katılımcıya vize verilmemesi nedeniyle Yolcu Elmas Tour’dan herhangi bir talepte bulunamazlar, tur bedelinin tamamı Tüketici/Katılımcıdan tahsil edilir.

 

Tüketici/Katılımcının Yolcu Elmas Tour veya yetkili acentesine pasaport ve evraklarını teslim edip, teslim edilen evrakların Konsoloslukça yetersiz veya eksik görülmesi durumunda; Konsolosluk tarafından Tüketici/Katılımcılardan talep edilen eksik evrakların belirtilen süre zarfında teslim edilmemesinden doğan tüm yükümlülükler Tüketici/Katılımcılara aittir.  Bu sebeple alınamayan vizeler Yolcu Elmas Tour ve yetkili acentesinin sorumluluğunda olmayıp, yapılan harcamalar geri iade edilemez, tur bedelinin tamamı tahsil olunur.

 

Tüketici/Katılımcılar, tüm evrakları zamanında teslim etmiş ve acente zamanında başvuru yapmış olmasına rağmen Konsolosluk tarafından başvuru reddedilirse veya yine taraflardan kaynaklanmayan nedenlerle, ilgili Konsolosluk tarafından turun başlangıç gününe kadar pasaportlar teslim edilmezse, ya da verilen vizenin geçerlilik süresi Konsolosluk tarafından tur tarihlerinden eksik olarak düzenlenirse Yolcu Elmas Tour veya acentenin sorumluluğu doğmayacaktır.

 

Yolcu Elmas Tour, yetkili acente ve Tüketici/Katılımcılar tüm sorumluluklarını yerine getirmiş olmasına rağmen vize başvurusunun Konsoloslukça reddi durumunda, Yolcu Elmas Tour, tur bedelinin, vize masraf ve hizmet bedelinin tamamını alma hakkına sahip olacaktır.

 

Tüketici/Katılımcıların hüsnüniyet kurallarına aykırı olan hareketleri neticesinde (vergi borcu, askerlik durumu,  yurtdışına çıkış yasağı,   kara liste olma durumu,  vb.)  ya da kendi kusuru, ihmali ve özen yükümlülüğünü yerine getirmemesi (pasaporttaki eksik,  yırtık,  deformasyon vb.) vizenin alınamaması veya yurtdışına çıkışına engel olunması durumunda Yolcu Elmas Tour’in veya yetkili acentesinin sorumluluğu olmayacaktır. Tüketici/Katılımcılar tur bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

 

Tüm vize işlemleri geçerli olarak yapılmış olmasına rağmen, gidilen ülkede herhangi bir nedenle içeri sokulmayan veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye’den çıkışına izin verilmeyen Tüketici/Katılımcılara herhangi bir geri ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan

Yolcu Elmas Tour veya yetkili acentesi sorumlu olmayacaktır.

 

Katılacakları tura ait ülkelere vizesi olduğunu beyan eden veya vize işlemlerini bizzat kendisi takip edeceğini belirten Tüketici/Katılımcı, vize işlemlerinin gerçekleşmemesini ileri sürerek sözleşmeyi feshedemez, sorumluluk Tüketici/Katılımcılara aittir, tur bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

 

Yolcu Elmas Tour veya yetkili acentesinin hiçbir şekilde Konsolosluklar üzerinde yaptırım gücü veya edinimlerini taahhüt edebilme yetkisi yoktur. Yolcu Elmas Tour veya acentesinin yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen Konsolosluklardaki gecikmelerden Yolcu Elmas Tour aracı kurum olması sebebiyle kendi veya yetkili acentesi sorumlu değildir.  Konsolosluk tarafından iade edilen belgeler Yolcu Elmas Tour veya yetkili acente tarafından Tüketici/Katılımcılara teslim edilir.  Konsolosluğun vize vermemesi halinde Yolcu Elmas Tour ‘un herhangi bir sorumluluğu olmayıp, “neden vize alınamadığı” uluslararası kurallar gereği Konsolosluk beyanına dayanır. Bunları tartışma imkânı ve yetkisi Yolcu Elmas Tour bulunmamaktadır.

 

5– KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ:

 

5.1–  Yolcu Elmas Tour; kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve yürürlükte olan diğer ilgili kişisel verilerin korunması mevzuatı hükümlerine uygun olarak, toplanmakta, kullanmakta, işlemekte, saklamakta ve Tüketici/Katılımcılara sunulan hizmetin niteliğine göre, yurtdışında ve/veya yurtiçinde bulunan talep etmiş olunan hizmete dair faaliyetler, satışlar, özel teklifler, indirimler ve kampanyalar hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaçlarıyla üçüncü kişilere aktarmakta ve bu verilerin güvenliğini sağlamaktadır.

 

5.2- Yolcu Elmas Tour, kendi firmasından hizmet satın alan katılımcı ve/veya katılımcılarının paylaşacağı e-mail,  GSM numarası, ev adresi gibi iletişim kanallarından birine veya tamamına yapacağı duyuru,  ilan veya reklam çalışmasına yönelik e-mailin, SMS gönderimi, katalog gönderimini “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu’na” uygun şekilde yapmayı taahhüt eder. Tüketici/Katılımcılar imzalamış olduğu bu sözleşmeyle Yolcu Elmas Tour’un kendi iletişim bilgilerine yapacağı gönderimleri kabul etmiştir.

 

5.3– Tüketici/Katılımcılar kendi kanallarına yapılan bu duyuruları istememe hakkına sahiptir. Yolcu Elmas Tour, Tüketici/Katılımcılarına bu gibi durumlarda herhangi bir ücret ödemeden Yolcu Elmas Tour’un Kurumsal elektronik iletişim adresi olan [email protected] mail adresine veya isteyeceği herhangi bir yolla Yolcu Elmas Tour’a bildirimde bulunduğu takdirde kendisine yönelik yapılan e-mailin, SMS gönderimi ve posta gönderimlerinin sonlandıracağını taahhüt eder.

 

6-  İMZA VE BAĞLAYICILIK

 

İş bu, 12 punto olarak düzenlenen ve toplam 9 sayfadan ve 6 maddeden oluşan işbu sözleşmeyi, kendim ve aşağıda adları yazılı katılımcılar adına, son halini okuyarak kabul edip onayladım.  Bir nüshası tarafıma tüm ekleri ile birlikte (paket tur sözleşmesi ile birlikte ön bilgilendirme broşürü, voucher) ilgili sigorta poliçesi yazılı / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim edilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde işbu sözleşme konusu satın aldığım paket Tur kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve paket tur sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir.

 

 

SÖZLEŞMEYİ OKUDUM. BİR SURETİNİ EKLERİ İLE TESLİM ALDIM.

 

Tüketici veya katılımcı adına

Adı soyadı                             : ……………………………… 

Tur kayıt tarihi ve Voucher esas alınır

 

Tarih                                      : ………………………………

* Tur kayıt tarihi ve Voucher esas alınır

 

 

Yolcu Elmas Tour Personeli:

Adı soyadı                             : ………………………………

 

Tur kayıt tarihi                     :……………………………….        

Ve Voucher esas alınır

 

Ekler                                      :

Ek 1: Tura katılım formu: Kayıt esnasında düzenlenir ve TÜKETİCİ/KATILIMCI ya iletilir.

Ek 2: Ayrıntılı Gezi Programı: Kayıt esnasında yâda öncesinde TÜKETİCİ/Katılımcıya iletilir.

1.1 –PAKET TUR İÇERİĞİ: Tur program evrakında ve www.yolcuelmastour.com web sitesinde mevcuttur.

1.2 –ULAŞIM BİLGİLERİ  (Havayolu şirketi, uçuş saatleri vs.) TUR PROGRAMI ÜZERİNDE mevcuttur

1.3 –KONAKLANACAK TESİSLER TUR PROGRAMI ÜZERİNDE mevcuttur

1.4 –ASGARİ KATILIMCI SAYISI: www.yolcuelmastour.com  web sitesinde ilan edilir

1.5 -TUR BEDELİ: www.yolcuelmastour.com  web sitesinde ilan edilir.